Raadsleden van de gemeente Westervoort hebben zelf het initiatief genomen om invulling te geven aan het uitdaagrecht. Dit doen zij in samenwerking met het Netwerk Right to Challenge, dat namens Democratie in Actie gemeenten begeleidt. Een unieke situatie, waar op de site van Democratie in Actie uitgebreid aandacht aan wordt besteed! Zie voor meer info https://lokale-democratie.nl/blog/view/503fa6fe-2edc-408b-ba2d-a311042d9de1/gemeenteraad-westervoort-vult-zelf-het-uitdaagrecht-in

Participatie en Uitdaagrecht
Ondanks dat er al veel is gedaan op het gebied van participatie in de gemeente Westervoort kreeg de gemeenteraad signalen van inwoners dat de ervaringen zeer wisselend waren. Vanuit de raad bestond dan ook al langere tijd de behoefte om meer kaders vast te stellen voor de wijze waarop inwoners worden betrokken bij activiteiten van de gemeente.

Om te komen tot die kaders is door de raad een zorgvuldig traject doorlopen. Er is gestart met een bijeenkomst over burgerparticipatie voor de raadsleden. Daarna is een avond georganiseerd om de input van inwoners op te halen.

De uitkomsten van beide avonden zijn samengevoegd met de ervaringen van de ambtelijke organisatie in de praktijk en besproken tijdens een raadsbijeenkomst. Er is een raadswerkgroep gevormd om een notitie op te stellen, met de visie van de raad, op inwonerparticipatie en uitdaagrecht.

Samenwerking met Right to Challenge
De raadswerkgroep heeft er voor gekozen om de expertise van het Kennisnetwerk Right to Challenge in te roepen. Dit kennisnetwerk begeleidt gemeenten namens het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie (onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en VNG) bij de invoering van het uitdaagrecht.

Raadsnotitie Participatie en Uitdaagrecht
De inspanningen van de raadswerkgroep zijn vertaald in een conceptnotitie, die vervolgens met inwoners is besproken. De werkgroep heeft een grote diversiteit aan reacties ontvangen. Enerzijds kwamen er reacties van teleurstellende ervaringen met participatie in het verleden naar boven, maar anderzijds werden ook kansen benoemd. Er kwamen concrete suggesties voor meer uitnodigend taalgebruik, heldere spelregels en verwachtingen en het gezamenlijk optrekken van inwoners met de gemeente.

Door Admin