0 Comments

Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad een sluitende begroting voor. Hiermee hebben de plannen uit de Voorjaarsnota ook een financiële onderbouwing. De raad buigt zich over de begroting in de vergadering van 7 november.

De meerjarenbegroting 2023-2026 is de eerste begroting van dit college van Westervoort. Het vertrekpunt van de begroting is dan ook het coalitieakkoord. In de komende vier jaar werkt het college de hoofdlijnen van het coalitieakkoord uit in concrete programma’s en acties. Wethouder Peter Pennekamp: “De nadruk ligt op het creëren van een duurzame financiële positie. We bouwen aan een solide basis en deze begroting laat zien dat dat mogelijk is. Maar we komen natuurlijk wel uit financieel zwaar weer en gaan behoedzaam om met de financiële middelen. Tegelijk willen we vol inzetten op het overeind houden van voorzieningen voor onze inwoners en verder bouwen aan een mooi Westervoort. Zo werken we aan het bouwen van meer woningen, duurzaamheid, versterken van het sociaal domein, participatie, een aantrekkelijk centrum en veiligheid.”

Positief saldo
De meerjarenbegroting 2023-2026 sluit in alle jaren met een positief saldo. Dit is vooral te danken aan hogere bijdragen vanuit het Rijk. Ook het financieel herstelplan van de gemeente heeft hier een groot aandeel in. “Maar er zijn ook nog de nodige risico’s en onzekerheden”, geeft Peter Pennekamp aan. “Zo heeft het Rijk voor 2026 nog geen toezegging gedaan over de bijdragen. Dit omdat het gaat over de periode na de volgende verkiezingen. Ook zijn er onzekerheden over energielasten en de toenemende inflatie.”

Lastendruk gemiddeld huishouden
In totaal betaalt een gemiddeld huishouden in 2023 ten opzichte van dit jaar € 2,31 meer aan OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Het gaat dan om een huishouden met een eigen woning van € 205.000, dat 8 keer per jaar een grote container restafval aan de straat zet.

Planning
De gemeenteraad behandelt de begroting in de vergadering van maandag 7 november. Inwoners kunnen de conceptbegroting dan vinden via www.westervoort.nl/gemeenteraad.Author

info@westervoortplaza.nl